Pressmeddelanden


 

09-07-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Eurostar SimpleSolar application did not find sufficient funding this time

(Pressmeddelande bara tillgängligt på engelska)

 

Due to insufficient national funding, the Consortium behind the SolarSimple was unable to pass its application, although the project passed the threshold for obtaining funds. But the parties also cooperate in more other applications under the EU research funding system H2020...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


24-06-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solar utvalt av EU-Gateway

 

Efter den sista bedömningen av alla ansökningar har Industrial Solar GmbH – helägt dotterbolag till Industrial Solar Holding Europe AB – blivit utvalt att delta i EU Gateway for Business with Green Energy Technologies i Japan. Programmet är schemalagt att starta i September 2019.

 

Industrial Solar uppfyllde urvalskriterierna och kommer därmed få möjlighet att under en vecka delta i ett affärsevenemang i Japan som fokuserar på grön energiteknik...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


07-06-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Kommuniké från årsstämma 2019 i Industrial Solar Holding Europe AB

 

  

Industrial Solar Holdings årsstämma hölls onsdagen den 5:e Juni 2019 i Stockholm. Vid stämman var 3.924.262 (51,66 %) aktier representerade.

 

Christian Zahler, VD för Industrial Solar GMBH höll ett tal vid årsstämman och gav en uppdatering om företagets strategi och resultat för 2018. Moderbolagets resultat och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


07-06-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Eurostars ger Industrial Solars ansökan uppfyllt kriterier

 

Industrial Solar deltar i ett konsortium ”SolarSimple” som ansökt till EU-programmet Eurostar med ett projekt som sammanlagt skall omsätta 2,8 miljoner euro (varav 900 000 euro är Industrial Solar andel) där ungefär halva beloppet finansieras av stöd (d.v.s. ca 450 000 euro eller ca 4,5 MSEK finansieras av Industrial Solar). Eurekasekretariatet som handlägger ansökan har nu meddelat att vår ansökan av utvärderarna erhållit tillräckligt med bedömningspoäng...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


29-05-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Summary Interim Report Q1/2019

(Pressmeddelande bara tillgängligt på engelska)

 

Summary of the 1st quarter report  

 

1st Quarter from 01.01.2019 to 31.03.2019 (01.01.2018 – 31.03.2018)

  • The company´s sales amounted to 421 (0) TSEK
  • ...

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


21-05-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Förslag till beslut bolagsstämma 2019 / Proposed decision AGM 2019 

 

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls onsdagen den 5 juni 2019 klockan 12:00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) will be held on Wednesday June 5th, 2019 at 12:00 on Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

 

Punkt 10b: Disposition beträffande vinst eller förlust

Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning.

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


07-05-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Kallelse till årsstämma / Notice of Shareholders Annual Meeting

 

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls onsdag 5 juni 2019 klockan 12:00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm. 

Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) will be held on Wednesday June 5th, 2019 at 12:00 on Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


05-02-2019 Industrial Solar: INDUSTRIAL SOLAR kommer att genomföra en förändring i ledningen

 

Tobias Schwind, kommersiell chef för Industrial Solar GmbH, det helägda dotterbolaget till Industrial Solar Holding Europe AB, kommer att tillträda en chefsroll på en tekniköverföringsfond från Fraunhofer Gesellschaft i München från augusti 2019. Han kommer att vara ansvarig för förnybar energi, vilket möjliggör större tillgång till innovationer och forskningsprojekt inom kärnverksamheten inom Industrial Solar och Absolicon...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


15-01-2019 Industrial Solar: Första handelsdagen i Industrial Solar

 

Idag tisdag 15 januari är första handelsdagen i solenergiföretaget Industrial Solar. Bolaget är inriktat på att bygga solvärme till industrier med temperaturer upp till 400 grader. Den senaste installationen på en fabrik i Jordanien levererar 270-gradig ånga som både driver processer och en ångdriven kylanläggning.

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


13-12-2018 Industrial Solar Holding Europe AB: Företrädesemissionen tecknad till 100% 

 

Teckningsperioden i Industrial Solars nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är avslutad. Emissionen tecknades till 100 procent. Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 15,75 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,9 Mkr.

 

Totalt har 2 540 527 aktier tecknats, varav 759 370 med stöd av teckningsrätter...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


13-11-2018 Industrial Solar: Industrial Solar publicerar memorandum inför IPO

 

Med anledning av den företrädesemission som styrelsen den 5 november 2018 beslutat att genomföra så publicerar Industrial Solar Holding Europe AB (publ) härmed det Memorandum som har upprättats inför emissionen. Memorandumet har upprättats på engelska. En sammanfattning kommer att finnas på svenska när emissionen startar...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


05-11-2018 Industrial Solar: Företrädesemission i Industrial Solar 14 november till 4 december 2018

 

Industrial Solar Holding Europe AB (”Industrial Solar och ”bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock market. Noteringsbeslutet är villkorat med den planerade företrädesemissionen genomförs, i alla fall till sin miniminivå.

 

Styrelsen har beslutat att, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 26 september 2018, genomföra...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


02-11-2018 Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solar godkänt för notering på Spotlight Stock market

 

Industrial Solar Holding Europe AB ("Industrial Solar" och "företaget") har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Beslutet är villkorat av att den kommande företrädesemissionen fullföljs.

 

Industrial Solar är ett tyskt ingenjörsföretag med kompetens inom solvärmesystem. Bolaget erbjuder kompletta lösningar för industrikunder... 

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 

Dela denna sida: